אַגְמׇא
אַגְמׇא

בחירת ושילוב צוותי תכנון בשיקום נחל עין זהב

הגדרת מטרות, היקף תהליך התכנון וחיבור המתכננים לחזון "עיר הנחלים"

שליחת משוב PDF להורדה
עיקרי המקרה

בחירה של צוותי תכנון עבור פרויקטים של  שיקום  נחלים היא הליך סבוך, אשר לא אחת מעורבים בו שיקולי עלות ולאו דווקא שיקולי איכות והתאמה לצרכים. זאת ועוד, לעיתים חסרה הגדרה ברורה של מטרות הפרויקט במפרט התכנון (TOR). פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב הוא דוגמה לפרויקט שבו הליך הבחירה נעשה באופן מיטבי – צוות התכנון נקבע על ידי כל השותפים המרכזיים בפרויקט וניתן מענה יצירתי לסוגיית חיבור הצוות הנבחר לחזון הפרויקט. התהליך התחיל בכתיבת TOR מפורט לתכנון, ולאחר גיבושו הוקמה ועדת שיפוט ובחירה שהנציגים בה היו השותפים המרכזיים בפרויקט. לבסוף, התקיימו ימי אוריינטציה לחיבור צוות התכנון הנבחר לחזון הפרויקט. הצלחת התוכנית מתבטאת לא רק במשובים החיוביים מצד צוות התכנון ומזמיני העבודה, אלא גם בבניית אמון בין השותפים, שבא לידי ביטוי בהקצאת תקציב מצד קק"ל להשתתפות בפרויקט.

רקע

פרויקטים של  שיקום  נחלים הם פרויקטים מורכבים הנוגעים במגוון רחב של תחומי ידע, ולכל אחד מהם אתגרים יחודיים לו – הן בתחום מרחב הנחל הן בתחום התקציב והניהול. במקרים רבים תהליך הבחירה של צוות התכנון נתון לאילוצים שונים, לדוגמה כלכליים, וההצעה הזוכה היא לאו דווקא האיכותית ביותר או המתאימה ביותר לפרויקט הספציפי. חוסר ההתמקדות באיכות ההצעות גורם לעיתים לגיבוש TOR לתכנון ללא הגדרה ברורה של מטרות הפרויקט, דבר המעכב את תהליך התכנון ואף יוצר תסכול בשיח בין מזמיני העבודה לצוות התכנון. יתרה מכך, לפעמים צוות התכנון הנבחר מתחיל את עבודתו בשטח שכבר התבצעו בו בעבר עבודות תכנון. במקרים אלו האחריות לשיתוף הידע הנצבר נמצאת בידי מזמין העבודה, אך גם כאן אין מנגנון שיתוף סדור וקבוע. היעדר הנחיה ברורה לשיתוף הידע הנצבר בפרויקטי  שיקום נחל  עלול ליצור עיכובים בגיבוש תוכנית תכנון יעילה ומפורטת.
הסוגיות שלעיל קיבלו מענה בפרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב הודות לעירוב כל גורמי ההשפעה בתהליך הבחירה של צוות התכנון – עיקרון הנמצא בליבה של הגישה האגנית המשלבת. כמו כן, הבחירה נעשתה על פי איכות ההצעות ולא על פי הצעת המחיר והצוות הנבחר בפרויקט קיבל ליווי מלא. לאחר מינוי הצוות נערכו מספר מפגשי למידה שבהם שותפו חומרי הרקע לתכנון עם הצוות הנבחר והתקיימו פגישות עם הקהילה המקומית ובעלי עסקים עירוניים. הודות למפגשים אלו נוצרה הבנה מעמיקה של חזון הפרויקט וצרכיו היחודיים בקרב המתכננים ונעשתה העברה מסודרת של חומרי הרקע הדרושים להתנעת תהליך התכנון.

פרויקט ההדגמה נחל עין זהב

נחל עין זהב הוא  נחל איתן  הזורם בשטח עירוני בנוי במערב אגן ההיקוות כינרת (איור 1). רשות  ניקוז  ונחלים כינרת, עיריית קריית שמונה, המכללה האקדמית תל-חי וקרן קיימת לישראל מובילות יחדיו את שיקום נחל עין זהב במסגרת 'פרויקט ההדגמה – שיקום נחל עין זהב'. הפרויקט החל בשנת 2022 ומתמקד במקטע נחל באורך של כ-800 מטרים הזורם בקריית שמונה, סמוך לאזור התעשייה הדרומי של העיר (איור 2). במקטע זה הנחל חוצה שכונת מגורים, אזור תעשייה וציר תחבורה ראשי בין העיר לתחנת הרכבת העתידית (איור 3), ולפיכך הוא יכול לשמש מרחב ללמידה רב-תחומית על שיקום  נחל עירוני  (שיקום אגני של נחל עין זהב ונחל עיון – סקר מצב קיים, 2020).

אנשי צוות ושותפים

גורםאנשי מקצוע/חברה
צוות מובילרשות ניקוז ונחלים כינרתאושרי ילוז, נטלי זאבי, הדר קומפנו, יעל סלע
עיריית קריית שמונהאינה בורשטיין-זייתוני, אורטל שושני, ירדן ארליך, דורון ליבוביץ׳, טל עוזיאל כרמל
קרן קיימת לישראלעופרי חותה
רשת המתנ"סיםאלעד קוז׳יקרו, אביחי סגרון
המכללה האקדמית תל-חיפרופ׳ אילת שביט, זהר שיף סיני
ניהול הפרויקטרשות ניקוז ונחלים כינרתמרים בן שלום
צוות תכנוןאדריכלות ואדריכלות נוףמייזליץ-כסיף רויטמן אדריכלות
אקולוגיה של בתי גידול לחיםד״ר אלדד אלרון
אקולוגיה ותכנוןיערה ישראלי
אקולוגיהיפעת גרנט
 הידרולוגיה וגאומורפולוגיהראובן ארביב, אורי שפר – Rainsource
תכנון תנועה ותחבורהאליה הנדסה
תיעוד והטמעהאגמאשי גלעד

תיאור המקרה

גיבוש TOR לתכנון

תחילה גובש TOR לתכנון, ובו ניתנו דגשים ותנאי סף להגשת הצעות מחיר של אנשי מקצוע לצוות התכנון. המסמך מפרט את הניסיון הנדרש, את תחומי האחריות של אנשי הצוות ואת התוצרים הצפויים בכל אחד מהתחומים הבאים (TOR לתכנון, 2022):

 1. תכנון ראשי ואדריכלות נוף
 2. הידרולוגיה, הידראוליקה והנדסת ניקוז
 3. גאומורפולוגיה נחלית
 4. הידרוכימיה
 5. אקולוגיה, בדגש על נחלים ובתי גידול לחים
 6. תנועה ותחבורה
 7. בטיחות ונגישות
 8. קונסטרוקציה
 9. מיתוג, תוכן ועיצוב גרפי

נוסף על כך הוצגו במסמך עקרונות מנחים לפעילותו של צוות התכנון:

 • תיאום בין צוות התכנון של פרויקט ההדגמה לבין צוותי תכנון נוספים אשר עובדים במרחב במסגרת תוכניות פיתוח עירוני אחרות.
 • שיתוף הציבור בתהליך התכנון, קבלת הערות ויישומן.
 • תכנון שיקדם ככל האפשר יישום של פתרונות מבוססי טבע ורעיונות חדשניים בתחום תכנון משאבי טבע.
 • הגשת תיק תוצרי תכנון בסוף התהליך לצורך שיתוף המידע כחלק מתהליך הלמידה.
 • קיום פגישות עבודה שוטפות של צוות התכנון.

תהליך בחירת צוות התכנון – מבחן הצעות

צוות הובלת הפרויקט ערך רשימה של מועמדים מתאימים לצוות התכנון, וכל מועמד התבקש להגיש הצעת מחיר, תיק עבודות וניסיון רלוונטי. לאחר בחינת ההגשות זומנו המציעים המתאימים ביותר לריאיון עם ועדת בחירה שחבריה היו נציגים של הגורמים המעורבים בפרויקט. כל נציג בוועדה ניקד את ההצעות לפי קריטריונים של איכות ההצעה והתרשמותו האישית ממנה. לאחר מכן חברי הוועדה דנו ביתרונות ובחסרונות של כל הצעה. בסוף הדיון התקבלה החלטה משותפת בעניין ההצעה הנבחרת. הראשונים שנבחרו לצוות התכנון היו המתכננים הראשיים (אדריכלות נוף), והם נשכרו על ידי רשות הניקוז. לאחר בחירתם הצטרפו המתכננים הראשיים לוועדה ולקחו חלק בבחירת היועצים המקצועיים (הידרולוגיה, גאומורפולוגיה נחלית, אקולוגיה, תחבורה, בטיחות ונגישות) בתהליך של בחינת הצעות. היועצים המקצועיים שנבחרו נשכרו על ידי קק״ל. לבסוף, חוקרים מטעם המכללה האקדמית תל-חי נבחרו כיועצים בתחום ההידרוכימיה.

גיבוש והטמעת צוות התכנון הנבחר

שאלות ההדגמה בפרויקט  שיקום  נחל עין זהב נוגעות לעבודת צוות התכנון באופן ישיר ובעקיפין (TOR לתכנון, 2022). התייחסות לשאלות אלו מצריכה היכרות מעמיקה עם הקהילה והמרחב העירוני, ולכן מובילי פרויקט ההדגמה ראו ערך מוסף בכינוס צוות התכנון להצגת תוכנית "קריית שמונה – עיר הנחלים" והחזון הרחב שהתוכנית יצרה עבור נחלי קריית שמונה טרם תחילת העבודות על הפרויקט. לשם כך התקיימו שני ימי אוריינטציה, שבהם הוצג שטח הפרויקט והקהילה שסביבו ונערכה היכרות אישית בין אנשי התכנון, כך שנוצר בסיס לעבודה משותפת והנעה לפעולה. מטרה נוספת הייתה הצגת ההיסטוריה של מרחב התכנון ופיתוח בסיס לשיח משותף בין צוות התכנון והיועצים המקצועיים לבין האוכלוסייה המקומית – אנשי מקצוע, קהילה, פעילים חברתיים ויזמים מקומיים.
לצורך בניית ימי האוריינטציה נערכה שיחת הכנה של העירייה עם ארבעת צוותי העבודה בפרויקט: צוות תכנון וביצוע, צוות חברה קהילה וחינוך, צוות ניהול ופיתוח עסקי וצוות אקדמיה ומחקר. שיחת ההכנה התקיימה לצורך דיוק שאלות והצפת פערי ידע אצל צוות האדריכלים והיועצים, והתקיים דיון לגבי מסרים שחשוב להעביר במסגרת המפגשים. כמו כן העירייה דאגה לאיסוף החומרים הדיגיטליים הרלוונטיים להצגה: שכבות ניקוז, ביוב, תוכנית אסטרטגית ותכנון עירוני ותוכניות המקודמות במרחב במקביל לתוכנית הפרויקט.
שני ימי האוריינטציה התקיימו בקריית שמונה ועסקו בנושאים שונים (טבלה 1, תמונה 1):

 1. יום חזון, תכנון ואסטרטגיה
  הצגה של תוכנית עיר הנחלים יחד עם פרויקטי תכנון עירוניים קיימים, סיור בשער הדרומי, פגישה עם יזמים בעיר ושיחה על אתגרים והזדמנויות.
 2. סיפור המקום – בין קהילה, חינוך ואקדמיה
  סיור בעיר סביב מוסדות המהווים עוגנים תרבותיים בסמוך לציר הנחל, הצגת שיתוף הפעולה עם המכללה האקדמית תל-חי ותיאום ציפיות להמשך הדרך. הסיור נועד לחשוף את המתכננים לתוכנית עיר הנחלים ולהציג להם את האתגרים מבחינה תכנונית בהקשר של חינוך וקהילה.

במהלך ימי האוריינטציה נרקמו קשרים ושיתופי פעולה עם גופים במרחב ותושבים פעילים, כך שבתום ביצוע הסקר, הייתה נכונות והיענות רחבה של משתתפים רבים לקחת חלק במפגש הצגת הממצאים. מלבד הצגת הממצאים על ידי צוות המתכננים והיועצים של התוכנית הוקדש המפגש גם ללימוד משותף של המרחב ולהיכרות עם הקהילה, במטרה להעמיק את השיח על הנחל בעיר ולהרחיבו לכיוונים נוספים העוסקים בסיפור המקום, בדמיון וביצירה.

הזדמנות נוספת נוצרה בעקבות בקשת צוות התכנון להעמיק את ההיכרות עם המורשת המקומית, על מנת לשאוב השראה לתכנון ועיצוב של המרחב. כך נוצר מפגש נוסף, בו שיתפו בעלי עסקים בצורך לחזק את היצירה והיזמות המקומית ולהפוך את המרחב התעשייתי לנעים לשהייה (תמונה 0).

חלופות אשר הוצעו במסגרת תכנית אפיון וגיבוש צוותי התכנון

בשלב בחירת צוות התכנון הוצעה חלופה שבה רשות  ניקוז  ונחלים כינרת אמונה על העסקת צוות האדריכלים, והם בתורם אחראים לבחירה ולהעסקה של היועצים המקצועיים. למרות היתרונות שיש בחלופה זו בכל הקשור לתהליך בחירת צוות התכנון, היא נדחתה משום שהיא הגבילה את יכולתו של הצוות המוביל בפרויקט לוודא את התאמתם של אנשי המקצוע הנבחרים לחזון הפרויקט והקשתה על ניהולו ועל דרישת תוצרים מצוות היועצים. בחירת החלופה הסופית התאפשרה הודות לריכוז הסמכות להובלת פרויקט ההדגמה בכלל – וניהול צוות התכנון בפרט – בידי מנהלת הפרויקט. החלופה הנבחרת אפשרה גם לקק״ל, שותף עיקרי בפרויקט ההדגמה, להיות חלק מתהליך התכנון על ידי מימון היועצים המקצועיים, במקום ריכוז סמכויות המימון בידי שותפה אחת בלבד (רשות ניקוז ונחלים כינרת).

מדדי הצלחה

הצלחת התוכנית מתבטאת בשלושה היבטים עיקריים:

 • משובים חיוביים של צוות התכנון – בהם עלה ביקוש לימי לימוד משותפים עם הקהילה ובעלי עסקים באזור.
 • תכנון יעיל – צוות התכנון והיועצים המקצועיים עובדים בשיתוף פעולה מלא ומקבלים יחד החלטות שמקדמות את הפרויקט.
 • תמיכה מצד הקהילה – שיקוף רעיונות התכנון יוצר תדמית חיובית של הפרויקט בעייני הקהילה, שמצידה משתפת פעולה ומעודדת את קידומו.

אחראים לתכנון וביצוע

 • כתיבת מסמך TOR לתכנון – צוות תכנון וביצוע המורכב ממנהלת הפרויקט ומנציגים של  רשות ניקוז ונחלים  כינרת ועיריית קריית שמונה.
 • צוות שיפוט ובחירה – מנהלת הפרויקט, מהנדס רשות ניקוז ונחלים כינרת, נציגים מאגף תכנון עיריית קריית שמונה ונציגים מאגף תכנון קק״ל.
 • ימי אוריינטציה – עיריית קריית שמונה בשיתוף עם רשות ניקוז ונחלים כנרת.
כלכלה ותקציב

תקציב הפרויקט לשיקום נחל עין זהב מגיע ממספר מקורות. לאחר  השקעה  ראשונית של קרן יד הנדיב בפרויקט, רשות  ניקוז  ונחלים כינרת ועיריית קריית שמונה גייסו תקציבים כמימון תואם ממשרד החקלאות ומשרד התיירות. נוסף על כך המכללה האקדמית תל-חי הקצתה תקציב לפרויקט כמימון תואם לקרן יד הנדיב, וקק"ל ייעדה סכום נוסף למימון היועצים המקצועיים ולביצוע עבודות בשטח חורשת קק״ל בשער הדרומי.
תהליך בחירת צוות התכנון וגיבושו מומן מתקציב התכנון של פרויקט ההדגמה, והשתתפות צוות היועצים והאדריכלים בימי האוריינטציה הוסדרה מראש בהסכם העבודה שנחתם עם מזמיני העבודה. המדריכים והדוברים בימי האוריינטציה הובילו את הסיורים מתוקף תפקידם או בהתנדבות.

ניהול ותחזוקה

במסגרת עבודת צוותי התכנון עתידים להתקיים מפגשי עבודה קבועים אחת לחודש מפגשים של צוות התכנון, כל שלושה חודשים מפגשים עם הצוות המוביל של הפרויקט וכל חצי שנה מפגשים להצגה של התכנון בפני הוועדה המלווה הרחבה (TOR לתכנון, 2022). מפגשים נוספים של צוות התכנון יתקיימו בנקודות ציון חשובות בפרויקט, כגון הצגת חלופת התכנון הנבחרת.

הפרויקט כיום (תאריך עדכון: דצמבר 2023)

בחודשים מרץ עד מאי 2023 התקיימו שני ימי האוריינטציה וימי הלימוד. מזמיני העבודה בפרויקט ההדגמה מתרשמים שבזכות גיבוש הצוות פיתחו צוות התכנון והיועצים המקצועיים הבנה מעמיקה לגבי חזון הפרויקט, כי הם מצליחים לפעול באופן עצמאי וכי נוצרו יחסי אמון עם הנהלת הפרויקט. בדומה לכך, צוות האדריכלים מעיד על תקשורת טובה עם צוות הניהול והיועצים המקצועיים, אשר מקדמת פתרונות יעילים לבעיות ועיכובים. כמו כן, לדעתם ימי האוריינטציה היו חלק בלתי נפרד מהתנעת שלב התכנון.

תובנות ולקחים

שיתוף בשלבי הפרויקט המוקדמים

בתוכניות  שיקום  נחל מעורבים שותפים ובעלי עניין מתחומים עירוניים, אזוריים וממשלתיים. שיתוף כלל הגופים בשלבי הפרויקט המוקדמים מעלה את תחושת האחריות והמעורבות ואת הרצון להשקיע מאמץ בהכנסת משאבים נוספים לצורך קידום הפרויקט.

יתרונות במפגש מקומי

מלבד שיתוף הידע הנצבר בעבודות קודמות בשטח הפרויקט, מזמיני העבודה ביקשו להעמיק את ההיכרות של צוות התכנון עם נחל עין זהב והקהילה המקומית. הערך המוסף ביצירת מפגש להטמעת המידע הקיים הוא יצירת שפה משותפת וחיבור בין צוות התכנון להון האנושי הנמצא בעיר: החל במחלקות העירייה וכלה בשותפים במרחב הציבורי – כל אלו מהווים מקורות ידע חשובים שתרומתם לתכנון מיטבי רבה. קיום ימי האוריינטציה עוגן בהסכם העבודה בין מזמיני העבודה לבין צוות המתכננים הנבחר. כצעד המשך בשיתוף המידע בפרויקט, צוות האדריכלים הביע רצון להגברת תדירות פגישות התכנון שבהם נוכחים גם חברי הצוות המוביל (מזמיני העבודה).

עירוב צוותי תכנון קודמים

לשמירת המידע מתהליכי תכנון קודמים אצל מזמין העבודה ושיתופו עם הצוות החדש יתרונות בייעול תהליך התכנון. חיזוק הקשר עם חברות תכנון קודמות אשר עבדו בשטח הפרויקט חוסך זמן ומשאבים ועשוי לעזור בפתרון סוגיות תכנוניות הקשורות להחלטות שהתקבלו על ידי צוותי תכנון קודמים.

התרשמות אישית כמדד בחירה

שיקול חשוב בבחירת צוות התכנון היה יכולתם להשתלב בעשייה של הצוות המוביל וצוותי העבודה הפועלים בשטח הפרויקט כבר מספר שנים. לכן, מלבד בחינת הנתונים של הצעות התכנון, כגון הצעת המחיר ותוכנה, התרשמות הצוות הקיים מיכולת ההתאמה האנושית של המתמודדים עזרה לגבש צוות העובד יחד באופן מיטבי.

חשיבות ניהול הפרויקט

הצלחת תהליך הבחירה של צוותי התכנון בפרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב מדגישה את הצורך בגורם מנהל בפרויקט, אשר אמון על כתיבת מסמך TOR מפורט, ניהול צוות התכנון, תיאום בין צוות התכנון לבין השותפים בפרויקט, סנכרון בין צוות האדריכלים לבין היועצים במקצועיים, תיאום ציפיות וניהול התהליך לכל אורכו.

מקורות ותודות

מקורות ומסמכי עזר

 • שיקום אגני של נחל עין זהב ונחל עיון – סקר מצב קיים, עיריית קריית שמונה ורשות  ניקוז  ונחלים כנרת, 2020.
 • עיר הנחלים: השער הדרומי סקר מצב קיים, מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים, 2023.
 • קריית שמונה – עיר נחלים: "השער הדרומי" – פרויקט הדגמה נחל עין זהב | TOR לתכנון, עיריית קריית שמונה ורשות ניקוז ונחלים כנרת, 2022.
 • ימי אוריינטציה לצוות התכנון – השער הדרומי,  רשות ניקוז ונחלים  כנרת ועיריית קריית שמונה, 2022.
 • פרויקט ההדגמה – נחל עין זהב, אגמא, 2023.

תודות

אנשי מקצוע רבים תרמו מזמנם לתיעוד של הפרויקט ולקחו חלק בכתיבת התובנות. המסמך הוא תוצר של איסוף ועריכת חומרים, ראיונות, סיור בשטח וקבלת משובים מקצועיים.

תודה רבה למרים בן שלום מנהלת הפרויקט מטעם רשות ניקוז ונחלים כנרת, אורטל שושני מעיריית קריית שמונה, ושירי קלעי אמסטר מחברת מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים.

כתיבה: אלונה קוזמנקו
תאריך עדכון: דצמבר 2023

מסמכים איורים מפה

מצאנו מקרי בוחן

מתקן ויסות דינמי בצומת סומך

מתקן ויסות סומך הוקם בשנת 2015 על מנת לצמצם נזקי הצפות באירועים נדירים (בהסתברות של 1%), בעיקר בקריית אתא. למתקן סגר ויסות דינמי, המאפשר לרשות ניקוז ונחלים קישון לווסת את הזרימות למורד. לאחרונה (2022) אושרה תוכנית מפעל ניקוז למתקן, המסדירה את רצועת הנחל ואת פשט ההצפה באופן סטטוטורי. אחד השימושים המותרים בתוכנית הוא הצפת השטח בהתאם לצרכים התפעוליים של רשות הניקוז, בכפוף לפיצויים לחקלאים שיוגדרו בדו"ח שמאי.

חקלאות
תכנון שכונה עם פארק נחל ברכסים

תוכנית בניין-עיר עבור שכונה ברכסים שבה זורם קטע נחל ציפורי. התוכנית כוללת תשתית תכנונית לשמירה על האיכויות של הנחל לטובת הציבור ובריאות המערכת האקולוגית. תכנון השכונה נעשה במקביל לבניית התוכנית האגנית לשיקום נחל ציפורי. במהלך התכנון נרקמו שיתופי פעולה מקצועיים, והודות להם התאפשר לתכנן בצורה מיטבית את ניהול הנגר העילי בשכונה ופארק לפיתוח התיירות באזור.

נחל איתן פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע
מדע אזרחי וניטור נחלים בנחל עין זהב

פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב הוא פרויקט של שיקום נחל בסביבה עירונית הנערך בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית תל-חי. כחלק משיתוף הפעולה תושבים מקריית שמונה והאזור למדו בקורס מדע אזרחי שהועבר על ידי חוקרים במכללה ולקחו חלק פעיל בתוכנית הניטור של הנחל. דגימות מי הנחל נאספו על ידי חוקרים, סטודנטים ומתנדבים והועברו לניתוח ההרכב הכימי במעבדת מחקר במכללה האקדמית תל-חי. כך, נוסף על מתן מענה לסוגיית הניטור ארוך הטווח והוזלה אפשרית של עלויותיו, נוצרה גם שותפות בין האקדמיה לבין הקהילה, אשר מהווה את הבסיס לקיום מחקרים עתידיים בתחומים מגוונים.

נחל איתן קהילה תוכנית ניטור
ויסות נגר במעלה הישוב דבורייה

המקרה מתאר תכנון של שלושה פרויקטים המבוצעים בשטחים פתוחים וביער קק"ל בין שני יישובים במעלה (עין מאהל) ובמורד (דבורייה), שמטרתם להפחית ולווסת את הנגר המגיע ליישוב דבורייה באירועים שכיחים ולהפחית ככל האפשר את סכנת ההצפות ביישוב. התכנון כולל פרויקט במעלה הרכס, במרכז הרכס (יער מורדות נצרת) ובמורדו, בפאתי היישוב דבורייה.

פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע נחל אכזב
בחירת ושילוב צוותי תכנון בשיקום נחל עין זהב

פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב עוסק בשיקום נחל בסביבה עירונית. תהליך בחירת צוות התכנון בפרויקט זה מדגיש את החשיבות שיש לעירוב כל גורמי ההשפעה במינוי חברי הצוות ושילובם בפרויקט. במסגרת התהליך התקיימו מספר מפגשי למידה של צוות התכנון עם רשות הניקוז ועיריית קריית שמונה לצורך שיתוף הידע הקיים, שכבר נצבר בעבר, עם צוות התכנון הנבחר. מתוך מפגשי הלמידה נוצרה הבנה מעמיקה של חזון הפרויקט וצרכיו היחודיים בקרב המתכננים וגובשה תפיסה משותפת של מרחב הפרויקט וצרכיו.

פארק ציבורי נחל איתן תועלות כלכליות
חיבור מחדש בין מניפת נחל רחם המתועלת למלחת עברונה

ההחלטה להקים את נמל התעופה רמון על מניפת הסחף הפעילה של נחל רחם הצריכה לספק תוכנית להגנה על הנמל מפני שיטפונות וסחף. בהתאם לתוכנית ההגנה, הנגר הזורם במניפה הוסט לתעלה מרכזית. הסטת הנגר הביאה לניתוק של חלקים נרחבים ממלחת עברונה (שמורת טבע בעלת ערכיות אקולוגית גבוהה, שניזוקה קשות באירוע דליפת הנפט מצינור קצא"א בשנת 2014) ממקור המים העיקרי שלה – נחל רחם. כדי להבטיח אספקת מים למלחה חברו רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים להגשת תוכנית מפעל ניקוז משותפת להסטת חלק מזרימת המים בחזרה למלחה.

שיקום בית גידול
מאגר הגל הגואה בראשון לציון

הסכנה להצפה גדולה ולתדירות גבוהה של הצפות בנס ציונה הלכה וגברה בעקבות תנופת הפיתוח האדירה בשכונות המזרחיות של ראשון לציון. שכונות אלו יוצרות עומס על מערכת הניקוז של נס ציונה. מאגר הגל הגואה בראשון לציון הוא אחד מבין סדרה של ארבעה מאגרים שתוכננו להגן על העיר מפני הצפות ולהכתיב סדר יום חדש באזור – ערים במעלה מנהלות את הנגר בשטחן. מקרה הבוחן מתאר את השלמת שלב א' בתוכנית מאגר הוויסות, יותר מעשור לאחר שאושרו תוכניות המאגר. ביוזמה ובניהול של עיריית נס ציונה עם רשות ניקוז שורק לכיש הושגו הסכמות עם עיריית ראשון לציון ומימון לפתרון חלקי. יעילותו של שלב א' של המאגר הוכחה באופן מיידי והשלמת התוכנית נחשבת לפרויקט בעל חשיבות לאומית.

תועלות כלכליות
שיקום אגני אינטגרטיבי באגן האמשר

תהליך שיקום בראייה אגנית ובקנה מידה גדול של נהר ששימש בעבר כתעלה להובלת שפכים. במסגרת התהליך הוקמה מנהלת משותפת של בעלי העניין באגן ההיקוות לשם ייזום, הובלה ומימון תהליכי השיקום. השיקום נעשה בראייה מתכללת וכלל היבטים של שיקום מערכת המים הטבעית, תכנון עירוני, אדריכלות נוף ועוד. במסגרת הפעולות שבוצעו ניתן לזהות שימוש בפתרונות מבוססי טבע (NBS), אשר נותנים מענה גמיש בהתאם לעונות השנה ולשינויים הנלווים לחילופי העונות.

קהילה שיקום בית גידול שיתוף ציבור
שיקום והסדרת מקטע גדורה פיתולים

נחל גדורה מנקז את אזור הקריות וממלא תפקיד חשוב בניקוז ובניהול הנגר העילי באזור מפרץ חיפה. ברבות השנים הוקמו בסביבת ערוץ הנחל הזורם תשתיות רבות עבור מטרופולין חיפה. מקרה הבוחן מתאר את התוכנית להסדרה של הנחל בקטע גדורה פיתולים, הצמוד לאזור התעשייה של חיפה וקרית אתא. בשטח הותקנו רכיבים הנדסיים למניעת הצפות (קיר הגנה, קלאפות ושערים) והוכנה תוכנית לשיקום ולשימור נופי-אקולוגי (שמירה על הפיתולים של הנחל, מיתון גדות והקמת פארק לפנאי ונופש).

פארק ציבורי נחל איתן
מאגר ואגם ברוך בעמק יזרעאל

תיאור היסטורי של שינויים במבנה ובייעוד של מאגר מי שיטפונות בעמק יזרעאל בערוץ נחל קישון, סמוך לכפר ברוך. מאגר כפר ברוך נבנה ב-1953 עבור השקיה של שטחים חקלאיים. מאז ועד סוף שנות התשעים עבר המאגר שינויים הנדסיים, כולל חיבורו למפעל תשלובת הקישון. עקב השפעתו על המלחת קרקעות ומי התהום ועל מפלס מי התהום, יובש המאגר בסוף שנות התשעים. משנת 2006 פועל בחלק מהשטח של המאגר ההיסטורי מאגר צד של חברת מקורות. סביבת המאגר היא בית גידול למגוון של בעלי חיים וצמחים, ובעיקר לעופות מים. ב-2016 אושרה תוכנית האב לשיקום ולפתיחה של פארק אקולוגי ותיירותי-חינוכי בשטח, ולשיפור תפקוד המאגר כמווסת זרימה שיטפונית ומגן מפני הצפות במורד הקישון. ניהול העופות בשטח אגם ברוך נקבע במשותף עם משרד הבטחון לצורך שמירה על כללי בטיחות טיסה.

נחל איתן חקלאות שיקום בית גידול שיתוף ציבור
פתרונות אגירה וניהול מי גשמים ברוטרדם

שיקום טבעי של תעלת ניקוז בשטח פתוח עירוני בכרייסטצ'רץ'

חקלאות ידידותית למים בעיר לסטרשייר

פארק מורד נחל קישון בחיפה

תכנון ותהליך אישור ממושך לתוכנית פארק נחל בלב אזור תעשייתי, שיהיה חלק מפארק מטרופוליני. לאחר שנים של זיהום והזנחה, וכתוצאה ממאבק ציבורי ממושך אושרה תכנית פארק מורד נחל הקישון, תכנית מתאר מקומית מס' 304-0089318, המציעה הקמה של פארק בשלושת הק"מ האחרונים לפני מוצא הנחל לים – פנינה ירוקה בין שטחים המיועדים לתעשייה קלה למסחר ולשימושי עורף נמל (אחסנה לוגיסטית). הפארק יכיל אזורי פנאי ואזורים בהם ישוקם נוף המלחה שאפיין את האזור.

שיקום בית גידול חָבוּת סביבתית פארק ציבורי נחל איתן
הוצאה לאור של נהר בעיר יונקרס

הוצאה לאור של נחל עירוני שנקבר כמובל תת-קרקעי מתחת לעיר יונקרס במדינת ניו יורק, ארה"ב לפני עשורים. הפרויקט כלל הסרה של הכיסוי העירוני במקטעים, שיקום ערוץ הנחל והמערכת האקולוגית והפיכתו למרחב נגיש לציבור הכולל פארק.

תכנית ניהול נגר עירוני בקופנהגן

תוכנית לניהול נגר עירוני שפיתחה עיריית קופנהגן בעקבות אירוע גשם חריג שפקד את העיר. מטרת התוכנית היא לשפר את מערכת הניקוז העירונית בשימוש מופחת ככל האפשר בפתרונות ניקוז תת קרקעיים כך שגובה ההצפה המקסימלי ברחבי העיר באירוע של 1% לא יעלה על 10 ס"מ. אחד האמצעים המוצעים בתוכנית הוא שינוי בתכסית ובפתרונות הניקוז של שטחים פרטיים כדי להפחית מהעומס על מערכת הניקוז ובמקביל לשפר את המרחב הפתוח באופן נקודתי.

סכר תנינים בחוף הכרמל

בחורף 1995 הוצפו באופן חריג כביש 2 ויישובי מרזבת הכבארה (בית חנניה, פאתי בנימינה ואור יהודה), לאחר שסכר נחל תנינים לא עמד בספיקות הגבוהות. הדבר עורר את הצורך בפתרון הנדסי שיתאים את תפקוד הסכר העתיק לצורכי הניקוז באזור. במסגרת חפירות בסביבת הסכר נתגלה מפעל מים מרשים, והוחלט על חידושו ועל עבודות להסדרת נחל תנינים. מרחב הנחל תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית שהגנה על מאפייני השמורה. בשל חשיבותו ההיסטורית של מפעל המים חלק מהשיקולים בתכנון היו שיקולי שימור, שחזור והנגשה. כתוצאה מכך מפעל המים וטחנות הקמח הפכו לאתר ארכאולוגי פעיל הפתוח למבקרים בשמורת נחל תנינים.

שיקום בית גידול קהילה נחל איתן תיירות
בריכות חורף במישור החוף

שימור, שיקום והקמה של בריכות חורף במישור החוף, מטעמים אקולוגיים, חברתיים וניקוזיים. במקרה מתוארות שלוש בריכות חורף: בריכת חורף מתחם הלוחמים – בריכה לשימור; בריכת חורף מכללת לוינסקי – בריכה לשיקום; בריכת לב השרון – בריכה אשר הוקמה יש מאין. העבודות כללו ביסוס של ההידרופריודה בבריכות, טיפול במינים פולשים ושיקום צמחי, העתקת בעלי חיים וטיפול מקדים במי הנגר המזינים את הבריכות.

שיקום בית גידול קהילה פארק ציבורי
קטע נחל עירון בעין שמר

מיזם תכנוני ניסיוני של מכון דש"א, המשלב תכנון אקו-הידרולוגי של נחל שיטפוני בעל זרימת בסיס איתנה במסגרת מפעל ניקוז של רשות ניקוז ונחלים שרון. הפרויקט החל כמפעל ניקוז במסגרת התוכנית להרחבת קיבוץ עין שמר. במסגרת התוכנית עלה הצורך להגדיל את כושר ההולכה של נחל עירון, במקביל לפיתוח רצועת הנחל לטיילות ופנאי. רשות ניקוז ונחלים שרון ומחזיקי השטח החקלאי הצמוד לנחל סיכמו על הרחבת רצועת הנחל על חשבון השטח החקלאי, כך שנוצר מרחב לשיקום תוואי הנחל והנגשתו לציבור.

שיקום בית גידול חקלאות
נווה גן צפון ופארק מטרופוליני ברמת השרון

תכנון של שכונה ופארק רחב ידיים צמוד הפועלים כמערכת אחת של ניקוז, הידרולוגיה ונוף (תוכנית מתאר מקומית רש/ 1010). בפארק שטח ציבורי לפנאי ונופש, שבו בריכה לוויסות ולהשהיה של מי הנגר משכונת המגורים ומהמרחב הפתוח. בחלקו הצפוני של הפארק נשמר מרחב אחו לח ובו בריכות חורף לצד שדות חקלאיים, שהם חלק מהמורשת הנופית של עיריית רמת השרון ומרכז הארץ. אחת מבריכות החורף היא בריכה מלאכותית שהוקמה כפיצוי סביבתי על גריעת בריכת חורף טבעית. התכנון בראייה אגנית ובגישה של פיתוח בעצימות נמוכה נבע ממיקום השכונה בשטח פארק מטרופוליני ברצועת רוחב ירוקה שמקשרת בין מוצא נחל הירקון והים התיכון ויש לה חשיבות גדולה לתושבים ולסביבה.

חָבוּת סביבתית פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע
ויסות נגר באגן בתרים

בשנים 1997 ו-2002 התרחשו שני אירועי גשם עוצמתיים באגן נחל בתרים, אשר גרמו להצפות בפארק התעשייה עומר, בבית הספר התיכון מקיף עומר ובכביש 60. בעקבות כך הוחלט על שילובם של שני אמצעים למניעת הצפות באגן בתרים: מאגר צד בנפח של 300,000 מ"ק, המנקז שטח של 14 קמ"ר, ומערכות לקציר נגר במדרונות וביובלי אגן בתרים. המאגר ומערכות קציר הנגר הוקמו בשנים 2004–2011. עלות הפרויקט המשולב הייתה נמוכה מהעלות של שתי החלופות שהוצעו: בניית מעביר ומובל מים חדשים או הקמת מאגר צד גדול. התוכנית כולה גובשה, מומנה ובוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור וקרן קיימת לישראל.

נחל אכזב תועלות כלכליות
שיקום והסדרת מורד נהר הירדן

שיקום קטע מורד נהר הירדן בגישה אגנית משלבת בתהליך שמעורבים בו כל בעלי העניין – רשויות, תושבים וארגונים ירוקים. הפרויקט כולל פעולות בקשת רחבה של תחומים, מהסדרה של מקורות המים שזורמים בנהר ועד להפיכת חלקים ממנו לאתרי טבע מנוהלים. זאת במטרה להשיב משאב טבע איכותי לציבור, לשמור על המערכת האקולוגית בנהר ולמנוע הצפות ותחלואה שמקורה במזהמים.

השבת מים לטבע תיירות שיקום בית גידול
נחל עין זהב בקריית שמונה

כחלק מתוכנית עיר הנחלים נעשו בשנת 2020 עבודות לשיקום נחל עין זהב. במסגרת השיקום נבנו שלוש בריכות השהיה וויסות, אפיק הנחל הורחב, גדות תעלות הבטון הוחלפו בגדות טבעיות ומובלי מים צרים הוחלפו בגשרים רחבים. פעולות אלו מבקשות להשיג שלוש מטרות עיקריות – מניעת הצפות בעיר, יצירת מסדרונות אקולוגיים והפיכת הנחל ממטרד למשאב עירוני.

השבת מים לטבע פארק ציבורי תיירות שיקום בית גידול
פארק ציפורים – אגמון חפר

בבריכות הדגים הנטושות של קיבוץ עין החורש התקיימה משך שנים מערכת אקולוגית עשירה של בית גידול ביצתי. בשנת 2017 הושלמה הסבת הבריכות לפארק ציפורים פתוח לציבור, כחלק מהמאמצים לשמר טבע נדיר במרכז הארץ ולפתח תיירות מקומית. הפארק מורכב מחמש בריכות בשטח כולל של כ-200 דונם וסביבן מערכת שבילים, נקודות תצפית ומסתור למבקרים, גשרים ופינות ישיבה. האגמון מוזן ממי שיטפונות של נחל אלכסנדר וממים מושבים בחודשי הקיץ, ויכול לשמש לפיכך משכן קבע לעופות ובעלי חיים אחרים ותחנת עצירה לאלפי ציפורים נודדות.

חָבוּת סביבתית פארק ציבורי תיירות שיקום בית גידול
נחל שפירים בפארק אריאל שרון

תוכנית מפעל ניקוז משולבת עם תוכנית אקולוגית ונופית עבור חפירה ועיצוב של קטע נחל שפירים בתחום פארק אריאל שרון. התוכניות הן חלק מהקמת הפארק המטרופוליני ופרויקט מסילת הרכבת הרביעית בנתיבי איילון, ומשיגות ארבעה יעדים: שמירה על יציבות הנדסית של מדרון הר הפסולת; הסדרת שטח לוויסות זרימה שיטפונית של נחל איילון; בנייה של מערכת אקולוגית בנחל ושיקום סביבתו; פיתוח של אתרי טיילות, טבע, חינוך ופנאי. על מנת להשיג את היעדים שהוגדרו הפרויקט תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית.

נחל אכזב פארק ציבורי שיקום בית גידול עיצוב נוף מבוסס טבע
עינות רעף ליד תל קשיש

שיקום אקו הידרולוגי של קבוצת נביעות בהן בית גידול לח, שכוסו בעפר. לשיקום האתר קדם משא ומתן של רשות ניקוז ונחלים קישון עם חברת נתיבי ישראל בנוגע לאחריותה למימון השיקום ועם החקלאי המעבד את הקרקעות הפרטיות שבהן נמצא המעיין ובתי הגידול הלחים. מיקומם של הנביעות ושל מי התהום הגבוהים זוהה על ידי שימוש בתצלום אוויר מלפני כיסוי האתר וובוצע איתור של מיני צומח המאפיינים בתי גידול לחים וקרקעות כבדות בשדות המעובדים. במהלך השיקום נחפר קטע מהתוואי ההיסטורי (קדום) של אפיק נחל הקישון עד לאופק מי התהום, ובית הגידול הלח הורחב על ידי תוספת של בריכות המוצפות בפרקי זמן שונים.

חָבוּת סביבתית שיקום בית גידול חקלאות
עמק הצבאים בירושלים

בשטחו של פארק עמק הצבאים עוברים נחלי האכזב רקפות ורחביה. לאחר מאבק ציבורי ממושך נגד הקמת שכונה בשטח ובעד שימור הטבע הוחלט להקים במקום פארק ציבורי פתוח לכול שמשלב פתרונות לניהול נגר וויסות עירוני. לאורך תוואי נחל רקפות נבנו בריכות להאטה ולהשהיה של הנגר הכוללות משאבות לסחרור המים, ובזכות כך מתקיימת בו זרימה קבועה. כיום הנחל מצליח לקיים מערכת אקולוגית ענפה ומסב הנאה גם למבקרים במקום. הערוץ המרכזי של נחל רחביה פוצל לשניים ואלו עוצבו עם נפתולים, שיפוע קטן וגדות מתונות – מאפיינים שתורמים להאטת זרימות ולשמירה על צורת האפיק באירועי גאות. כך מי הנגר מנוצלים וגם נמנעות הצפות. ניהול הנגר הוביל ליצירת בתי גידול לחים בעלי מורכבות מבנית התומכת במערכת האקולוגית המאכלסת את הפארק, ובכך נשמר דו-קיום ייחודי בין הטבע לעיר בלב הכרך הסואן.

פארק ציבורי תוכנית ניטור שיתוף ציבור קהילה
איגום בנחל שיזפים

פיתוח וביצוע של תוכנית למזעור נזקי הצפות על ידי שימוש בשטח חקלאי לאיגום השהיה. הפרויקט נעשה במסגרת פיתוח תשתיות אזורי – הרחבת כביש 71 בקטע עפולה-בית שאן. תוכנית האיגום היא תוכנית מפעל ניקוז שהוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים לפתרון בעיות אזוריות ובוצעה במימון חברת נתיבי ישראל. בזכות התוכנית נחסכה הקמה של כביש על גשר עילי ופחתו עלויות הביצוע. בפרויקט נבנה מעביר מים בספיקה מוגבלת תחת כביש 71, סוללת הכביש הוגבהה ונחפר שטח לוויסות זרימות שיטפוניות (שטח שהופך לאגם זמני). המאגר לאיגום נעשה בהסכם הבנות עם חקלאים ומתן פיצוי כספי על נזקי ההצפה העתידיים, והקרקע שנחפרה נוצלה לצרכים מקומיים.

נחל אכזב חקלאות
אגנים ירוקים בהוד השרון

מערכת של שני אגנים ירוקים קולטת את הקולחים ממט"ש כפר סבא הוד השרון, מטפלת במזהמים ומעשירה את המים לפני זרימתם אל הירקון ביובל נחל קנה. המערכת משתרעת על שטח של 43 דונם ונבנתה כ בית גידול לח עם צמחייה מקומית. המים מהמט"ש מוזרמים אל האגנים לאחר שעברו טיהור שלישוני, ומהם יוצאים שני זרמים בסניקה לפארק נחל הדר: האחד למילוי אגם מלאכותי והשני ליצירת מופע זרימה בנחל הדר – נחל אכזב שהוסב לנחל איתן. המים שאינם נסנקים זורמים מהאגנים הירוקים אל נחל קנה וממנו לנחל הירקון בזרימה גרביטציונית. הפרויקט כלל שני שלבי ביצוע – תחילה מערכת האגנים (בה דן מקרה זה), ולאחריהם פותח הפארק הציבורי. המערכת והפארק שומרים על צביון טבעי ומספקים תשתית למערכת אקולוגית איתנה באזור.

פארק ציבורי תוכנית ניטור
מעלה נחל השניים ליד יקנעם עילית

מערכת איגום וויסות של שתי בריכות שנבנתה מחוץ לשטח שכונת מגורים ובצמוד לה כדי למנוע עומס על מערכת הניקוז העירונית ובה בעת למזער הצפות במורד נחל השניים. בשטח שבו המערכת הוקם פארק ובו שתי בריכות השהייה, תעלות מים ושבילי הליכה עם נקודות תצפית וישיבה. כך הבריכות משמשות לא רק לויסות הזרימה למורד, אלא גם לנוי, כחלק מפארק עירוני עם גינון שהותאם לטיפוח המערכת האקולוגית המקומית. הבריכות עונות על צורכי הניקוז של חלקה הדרומי של שכונת שער הגיא, שגודלה כ-400 דונם.

פארק ציבורי נחל איתן קהילה
נחל ציפורי בין המעיינות לכביש 79

שיקום של קטע נחל ציפורי מומן, בין היתר, על ידי חברת נתיבי ישראל (היזם) במסגרת פיצוי סביבתי בגין סלילת כביש ומחלף באזור רגיש, גן לאומי ציפורי. הכביש החדש נסלל במקביל לתוואי זורם של הנחל, והוא יוצר הפרעת אל-חזור בתפקוד המערכת האקולוגית הערכית במקום. תוכנית השיקום האקו-הידרולוגי מובלת בידי רשות ניקוז ונחלים קישון עם רשות הטבע והגנים ושותפים נוספים בקטע הנחל, במקביל לכביש הגישה החדש, ובשטח מעיינות ציפורי. התוכנית שנבנתה עונה על צרכים שונים – פיתוח נופי, הסדרת כניסה של מבקרים והשבת מים לטבע, והיא מתייחסת לצורכי האוכלוסייה המגוונת באזור.

תוכנית ניטור חָבוּת סביבתית שיקום בית גידול
נחל שורק בין כביש 4 לכביש 42

כושר ההולכה של מובל יבנה הוא נמוך מהרצוי, דבר הגורם בעונת הגשמים להצפות בכפר הנגיד. לצורך מניעת ההצפות הוחלט להגדיל את כושר ההולכה של הנחל בקטע שאורכו כ-3.5 ק"מ – ממעבר נחל שורק את כביש 42 ועד למורד אזור התעשייה של יבנה. בזכות הפרויקט הפך קטע הנחל לאתר טבע עירוני – נחל עם מאפיינים טבעיים שבגדותיו פארק ציבורי ושביל הליכה בנוי.

פארק ציבורי שיקום בית גידול תועלות כלכליות
שכונה חדשה במזרח רחובות

בחלק מהשטחים של מזרח רחובות יש יובלים שזורמים לעבר נחל נס ציונה, ולכן כל פיתוח שפוגע בחלחול הנגר וזרימתו יוביל בהכרח להחרפת בעיית ההצפות בעיר הסמוכה. תוכנית להקמתם של מתחמי דיור בשטחים חקלאיים פתוחים (תמ"ל 3003) תוכננה על פני שטח רגיש וערכי למניעת הצפות. התוכנית קודמה תוך מתן מענה מיטבי לנגר הנוצר בתחום התוכנית או עובר דרכה, אך לא כללה הסדרה מוקדמת של תשתית הניקוז האזורית. בעקבות פעילות מאומצת של רשות הניקוז והנחלים ושותפיה הוצע כי לצד השכונה תקום מערכת איגום עם רכיבים אקולוגיים ונופיים בשטח פתוח וערכי. מערכת איגום זו תיתן מענה גם לצורכי השכונה וגם לצורכי האזור. צוות תכנון התמ"ל נענה לאתגר - הקו הכחול שקבעה הוותמ"ל הוגדל והוא כולל בתוכו תוכנית מתאר בשטח בבעלות פרטית גם של מכון ויצמן, שבו הוחלט להקים מאגר ויסות אזורי בנפח של 110,000 קוב. התוכנית נמצאת בשלבי תכנון ואישור וממתינה לדו"ח ועדת החוקר של הוותמ"ל.

תועלות כלכליות עיצוב נוף מבוסס טבע
נחל נעמן בקרית ביאליק

שכונת המגורים נאות אפק בקריית ביאליק (ק/425) תוכננה כך שהכביש ההיקפי שלה עובר על תוואי הנעמן המנדטורי. בניית השכונה הצריכה מילוי של הנחל והזזתו למיקום חדש. בתגובה לפגיעה הסביבתית בנחל התאגדו מספר רשויות על מנת לדרוש פיצוי הולם – תכנון תוואי נחל חדש במאפיינים טבעיים והקמת שמורת טבע רצועת נחל נעמן בין שמורת הטבע עין אפק מדרום לשמורת הטבע כרי נעמן מצפון. הפיצוי הסביבתי תוכנן ואושר בוועדת היגוי שבה היו שותפים כל בעלי העניין.

עיצוב נוף מבוסס טבע נחל איתן חקלאות
ערים וישובים נחלים אגני היקוות רשויות ניקוז ונחלים